top of page

עיקרי התכנית לפי קבוצות גיל

גן חובה
המטרה: היכרות עם השפה

- לימוד חוויתי דרך יצירה, משחק, סיפור ושירה

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- הכרת מרכיבי סיפורי החגים

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה דרך משחק

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- לימוד מילים ומקצבי שירי ילדות מוכרים

- הכרת אותיות הא"ב בדפוס – צליליהן, שמותיהן כתיבתן וסדרן

  הלמידה תתבצע תוך שימוש בחוברת "יסודות הקריאה - אותיות" / ראובת נצן

- העשרה פונולוגית: מציאת צליל ואות פותחת וסוגרת במילה

- התאמת מילה לתמונה, זיהוי מילים כתובות

כיתה א׳
המטרה: ידיעת כל האותיות והצלילים

- לימוד חוויתי דרך יצירה, משחק, סיפור ושירה

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- לימוד טקסטים שונים (שירים, דקלומים, סיפורים) של סופרים ומשוררים ישראלים

- עונות השנה

- חזרה על אותיות הא“ב בדפוס – צליליהן, שמותיהן וסדרן, וקריאתן

  עבודה עם חוברות אשר מוכרות ומאושרות על ידי משרד החינוך

- הכרת התנועות וסימני הניקוד

- לימוד ותרגול אותיות הכתב 

- קריאה עצמאית של סיפורים קצרים ברמת ראשית קריאה

- כתיבת מילים ומשפטים פשוטים

- כתיבת משפטי תשובה לשאלות המובאות מתוך טקסט פשוט

כיתה ב׳
המטרה: קריאה שוטפת עם ניקוד

- לימוד חוויתי דרך יצירה, משחק, סיפור ושירה

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- הכרת מרכיבי סיפורי החגים

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה,

  דיבור על-פי מבנה תחבירי נכון ושימוש באוצר מילים התואם את אוצר המילים הנלמד

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- היכרות עם סיפורי התנ״ך

- חזרה ותרגול אותיות הא"ב בכתב

- עבודה עם חוברות אשר מוכרות ומאושרות על ידי משרד החינוך

- קריאה עצמאית של סיפורים קצרים ברמת ראשית קריאה ומעלה

   (שימוש בספרונים לראשית קריאה)

- כתיבת משפטים פשוטים, תקינים מבחינה תחבירית

- כתיבת תשובה מלאה

- שימוש תקין במילות שאלה במשפט

כיתה ג׳
המטרה: קריאה שוטפת ללא ניקוד

- לימוד חוויתי דרך יצירה, משחק, סיפור ושירה

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- הכרת מרכיבי סיפורי החגים

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה, דיבור על-פי מבנה תחבירי נכון

   ושימוש באוצר מילים התואם את אוצר המילים הנלמד

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- עבודה עם חוברות אשר מוכרות ומאושרות על ידי משרד החינוך

- היכרות עם אישים בולטים (כגון: הרצל, אליעזר בן יהודה, חיים נחמן ביאליק)

  בתרבות ובהיסטוריה של ארץ ישראל

- כתיבת משפטים פשוטים ומורכבים, תקינים מבחינה תחבירית

- הבנת רצפים כרונולוגיים

- הכרת הסיומות האופייניות למילים בלשון זכר ובלשון נקבה, ביחיד וברבים

- התאמה בין שם עצם לשם תואר

- הבחנה בין זכר לנקבה בשמות מספר

- כתיבת תשובה מלאה

- העמקה בהבנת מבנה המשפט ומרכיביו

- קריאה עצמאית של סיפורים קצרים

- הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים

כיתה ד׳
המטרה: דקדוק ושפה יומיומית

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- הכרת מרכיבי סיפורי החגים

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה, דיבור על-פי מבנה תחבירי נכון

  ושימוש באוצר מילים התואם את אוצר המילים הנלמד

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- היכרות עם מפת ישראל, אזורים, מקומות, ערים מרכזיות

- היכרות עם מקומות בישראל והתושבים החיים בישראל

- שימוש בחוברות הכוללות אוסף של קטעי קריאה ומשימות כתיבה

- הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים

- הכרת הסיומות האופייניות למילים בלשון זכר ובלשון נקבה, ביחיד וברבים

- שימוש בפעלים בזמנים ובגופים שונים

- התאמה בין שם עצם לשם תואר

- הבחנה בין זכר לנקבה בשמות מספר

- הבעת עמדה אישית על נושא או על טקסט כתוב מחוברת או עיתון

- כתיבת משפטים פשוטים ומורכבים, תקינים מבחינה תחבירית

- הכרות עם יצירות של סופרים

- שימוש בעיתון בעברית קלה: עיתון בראשית

- החלפת ספרים (במהלך השנה הילדים יקבלו ספרים לקריאה עצמאית בבית)

- הבעת עמדה אישית על נושא או על טקסט כתוב.

כיתה ה׳ - ו׳ - ז'

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- הכרת מרכיבי סיפורי החגים

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה, דיבור על-פי מבנה תחבירי נכון

  ושימוש באוצר מילים התואם את אוצר המילים הנלמד

- דיון בשאלות של זהות ושייכות

- דיון בנושא מנהיגות ודמוקרטיה

- שימוש בחוברות הכוללות אוסף של קטעי קריאה ומשימות כתיבה

- הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים

- הבעת עמדה אישית על נושא או על טקסט כתוב

- פירוש מלים וביטויים

- זיהוי והפקה של מילים מאותו שורש

- הכרת סיומות בזכר ובנקבה, ביחיד וברבים

- הכרות עם יצירות של סופרים

- שימוש בעיתון לנוער

- קריאה עצמאית של סיפורים קצרים

- שורשים -דיון והעמקה בנושא הזהות

כיתה ח׳

- היכרות עם שירים וסיפורים מהתרבות הארץ ישראלית ומהמסורת היהודית

- הכרת מרכיבי סיפורי החגים

- לימוד מנהגים וסמלים בולטים בתרבות הישראלית ובמסורת היהודית

- העשרת אוצר המילים ושיפור השפה הדבורה, דיבור על-פי מבנה תחבירי נכון

  ושימוש באוצר מילים התואם את אוצר המילים הנלמד

- היכרות עם מנהיגים 

- הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים

- הבעת עמדה אישית על נושא או על טקסט כתוב

- פירוש מלים וביטויים

- התדיינות בנושאים שנויים במחלוקת וביסוסה תוך התייחסות לטיעונים שכנגד

- שימוש בעיתון לנוער

- דיון והעמקה בנושא מורשת וזהות

- התנדבות בקהילה

bottom of page