top of page
מי אנחנו

תנאי הרשמה והשתתפות בתכנית

MU8A0093.jpg

מדיניות שכר לימוד לשנת הלימודים 2024/25

עלות שנתית

שכר הלימוד הינו $1,699 לכל שנת הלימודים, וכולל את כל החוברות, אירועים בית ספריים וחומרי הלימוד.

מועדי ההרשמה ושכר הלימוד (לביה״ס עד כיתה ז׳)

הרשמה עד לתאריך ה 10 ביולי 2024 בחצות - שכר לימוד של $1,460

מה-11 ביולי עד לתאריך ה 10 באוגוסט 2024 בחצות - שכר לימוד של $1,590

מה-10 באוגוסט ואילך - שכר לימוד של $1,699

תהליך ההרשמה

הרישום לתכנית נעשה באמצעות אתר האינטרנט שלנו. בכדי לשריין מקום בתכנית יש להשלים את טופס הרישום ואת תהליך התשלום.

הנחות בשכר הלימוד

הנחת אחים של 5% משכר הלימוד בתקופת הרישום הרלוונטית תינתן לילד שני ואילך במשפחה שנרשם לתכנית.

הורים אשר אינם מסוגלים לעמוד בשכר הלימוד, מוזמנים לפנות באופן דיסקרטי - finaid@bereisheet.com

תנאי התשלום

את תשלום שכר הלימוד ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי או בהוראת קבע.

התשלום ראשון הינו מקדמה (דמי הרשמה) בסך $150 המשולמת עם מלוי טופס ההרשמה.

לא ניתן לקבל את המקדמה חזרה גם במידה ומבטלים את ההרשמה. 

יתרת שכר הלימוד תגבה בשישה תשלומים חודשיים שווים החל מחודש אוגוסט.

תנאי התכנית

מדיניות ביטול הרשמה

- דמי ההרשמה יקוזזו משכר הלימוד אך אינם ניתנים להחזר, גם במקרה של ביטול ההרשמה.

- תלמיד שיבקש לעזוב מתחילת שנת הלימודים ועד לסוף השנה הקאלנדרית (31 לדצמבר) יקבל החזר יחסי של שכר הלימוד בהתאם למועד הביטול, פרט לדמי ההרשמה בסך $150.

- לאחר סיום השנה הקאלנדרית (31.12) שכר הלימוד ייגבה במלואו, לא יתאפשר כל החזר כספי וכן לא ביטול התשלומים העתידיים.

- לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות של תלמיד.

מדיניות רישום מאוחר

רישום מאוחר יעשה על בסיס מקום פנוי בלבד, ומותנה באישור מנהלת בית הספר. שכר הלימוד יופחת בהתאם למספר המפגשים שהתלמיד הפסיד. 

רשימת המתנה

במידה וכיתה תתמלא, תפתח רשימת המתנה לכיתה. רישום ברשימת ההמתנה אינו מבטיח רישום לכיתה, אלא נותן עדיפות ברישום במידה ויתפנה מקום בכיתה, או במידה ותיפתח כיתה חדשה לקבוצת הגיל הרלוונטית.

bottom of page