top of page

Benefactors

תרומה על פי המתואר בטבלה מטה תזכה את התורם בסטטוס של נאמן (Benefactor) ומקנה לתורם שכר לימוד חינם לתכנית בית הספר וכניסה חופשית לכלל אירועי בראשית.

להלן כללי התכנית:

ישנן מספר רמות שונות של בנפאקטור וכל רמה מקנה מספר שונה של זכאויות לשכר לימוד חינם.

הטבת שכר לימוד חינם ניתנת לשימוש אישי או להעברה למשפחה נזקקת עפ"י שיקול דעתכם.

במידה וילדכם רשום כבר לתוכנית ניתן יהיה לנצל את ההטבה רטרואקטיבית.

הטבת שכר לימוד חינם כולל פטור מתשלום פיקדון "מעורבות הורים".

מעמד בנפאקטור מקנה כניסה חינם לאירועי בראשית הן לנאמן והן למקבל ההטבה במידה והוחלט להעביר את הטבת שכר הלימוד      למשפחה אחרת.

בנפאקטור זכאי לציון שמו באתר האינטרנט של בראשית במידה ומעוניין.

 

סכום התרומה                          מס' ילדים חינם בתכנית

$3,000                                                   1

$5,000                                                  2

$6,800                                                  3

$8,450                                                  4

$10,000                                                 5

 

בראשית הינו ארגון ללא מטרות רווח, כל התרומות מזכות באישור פטור ממס (בניקוי סכומים עבורם קיבל התורם הטבה כספית).

להצטרפות לתוכנית Benefactors אנא צור עמנו קשר ב  fundcom@bereisheet.com

bottom of page